Avtalsvillkor för ett tidsbundet Bonus Energi-avtal

Avtalstid och prissättning

Avtalet träder i kraft cirka 3 veckor efter beställningen vid den tidpunkt som nämns i avtalsbekräftelsen, om inte annat avtalats. Avtalet är tidsbundet och har fast pris. Efter avtalsperiodens utgång fortsätter avtalet som ett tillsvidareavtal, där priserna justeras varje halvår 1.1 och 1.7. Priserna läggs ut på www.bonussahko.fi senast en månad innan de träder i kraft.

Efter avtalsperiodens utgång har vardera parten rätt att säga upp avtalet. Avtalets uppsägningstid är 14 dagar från kundens sida och 30 dagar från försäljarens sida. Tidsbundet avtalet upphör om kunden permanent flyttar bort från driftstället (bostaden) och säger upp sitt nätavtal.

Elöverföring och elfakturering

För nättjänsten (elöverföring) bör kunden ha ett separat nätavtal med det lokala nätbolaget. Genom att godkänna avtalet och avtalsvillkoren bemyndigar kunden Vanda Energi Ab att vid behov säga upp det nuvarande elförsäljningsavtalet och ingå ett nytt nätavtal i kundens namn. Nätbolaget fakturerar kunden för elöverföringen enligt sin prislista.

Inom tidsel gäller dagpris måndag–söndag kl. 7–22 och inom säsongel gäller vinterdagspris 1.11–31.3 måndag–lördag kl. 7–22. Vanda Energi Ab kan också använda det lokala nätbolagets tidsfördelning vid faktureringen. Om den offererade produkten inte lämpar sig för nätinnehavarens tidsindelning eller för kundens mätning har Vanda Energi Ab rätt att ta i bruk en lämplig försäljningsprodukt.

Prisjustering

Eventuella ändringar och ökningar av skatter och avgifter av skattenatur beaktas i elförsäljningspriserna genast när skyldigheten att betala skatten eller avgiften börjar. Säljaren underrättar kunden om förändringen när förändringens exakta inverkan på priset är känd. I annat fall har säljaren rätt att ändra priserna endast efter avtalstidens utgång.

S-gruppens Bonus

Kunden kan samla S-gruppens Bonus på elförsäljningens andel av elräkningen, momsen inkluderad, genom att meddela sitt personliga handelslags medlems-/kundnummer till Vanda Energi Ab. Bonus börjar samlas först för tiden efter att kunden meddelat sitt medlems-/kundnummer. Elöverföringsavgifterna berättigar inte till Bonus.

Kunduppgifter och dataskydd

Vid behandlingen av personuppgifter följer Vanda Energi Ab tillämplig lagstiftning, så som elmarknadslagen och dataskyddslagen samt EU:s allmänna dataskyddsförordning. Vanda Energi Ab:s dataskyddsbeskrivning finns på adressen www.vantaanenergia.fi/tietosuojaseloste.

När kunden ingår ett Bonus Energi-avtal ger han sitt samtycke till att Vanda Energi Ab lämnar ut kundens personuppgifter till SOK för kontroll av medlems-/kundnumret samt eurobeloppet av elavgifter som berättigar till Bonus till SOK för att registreras som bonusköp i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. På motsvarande sätt bemyndigar kunden samtidigt SOK att till Vanda Energi Ab lämna ut information om förändringar i sitt medlems-/kundnummer samt eventuell information om att kunden inte längre hör till ett ägarkundshushåll och därmed inte längre är berättigad att samla Bonus på elen.

Kunden ansvarar för att de uppgifter han meddelar är riktiga. Vanda Energi Ab är inte skyldigt att i efterhand ge gottgörelse för Bonus som uteblivit på grund av felaktiga eller saknade uppgifter.

Elens ursprung

Den el som levereras med stöd av detta avtal produceras koldioxidfritt med kärnkraft. Elproduktionens andel kan ersättas med förnybara energikällör. Om kunden så önskas kan han välja en separat tilläggsprodukt som tillval till sitt avtal, och då produceras elen med de energikällör som anges i avtalsvillkoren för tilläggsprodukten.

Vanda Energi Ab förbehåller sig rätten att göra ändringar i elens ursprung samt i verifieringen av ursprunget genom att skicka meddelande om saken till kundens faktureringsaddress eller någon annan särskilt överenskommen adress en månad (1 mån) innan ändringen träder i kraft.

Kreditupplysningar

Innan avtalet träder i kraft kontrollerar Vanda Energi Ab avtalstecknarens kreditupplysningar i Suomen Asiakastieto Oy:s register och kan kräva en skälig säkerhet eller vägra att ingå avtal, om det finns ytterst vägande skäl till detta.

Övriga villkor

Avtalet är avsett för konsumentkunder med en huvudsäkring på högst 3×63 A eller en elförbrukning på högst 100 000 kWh per år. Om fastighetens huvudsäkring är 63 A eller större bör kunden ta kontakt med vår kundtjänst.

Försäljningsvillkor

På avtalet tillämpas utöver dessa produktspecifika villkor även Vanda Energi Ab:s elförsäljningsvillkor samt Bonusreglerna. Elförsäljningsvillkoren och Bonusreglerna finns på adressen www.bonussahko.fi/bonusahkon-sopimusehdot.

Checklista för energikonsumenter

En checklista för energikonsumenter finns på www.energiavirasto.fi/kuluttajainfo.

Avtalsvillkor för ett tillsvidareavtal om Bonus Energi (från 1.7.2019)

Avtalstid och prissättning

Avtalet träder i kraft cirka 3 veckor efter beställningen vid den tidpunkt som nämns i avtalsbekräftelsen, om inte annat avtalats. Avtalet gäller tills vidare. Avtalets uppsägningstid är 14 dagar från kundens sida och 30 dagar från försäljarens sida. Avtalspriset förändras regelbundet varje halvår i enlighet med förändringen i elpriset på elbörsen. Prisperioderna är 1.1–30.6. och 1.7–31.12. Priset för period 1.1–30.6. meddelas senast 30.11 och för period 1.7–31.12 senast 31.5. Priserna förändras för respektive period utan särskilt meddelande. Före ikraftträdandet kan priserna i enlighet med vad som ovan nämnts ses på adressen www.bonussahko.fi.

Priset bestäms på basis av kvartalsprodukterna Q1-Q2 samt Q3-Q4 som noterats på Nasdaq OMX elbörsen före leveransperioden.

Prisperiod 1.1 – 30.6.

  • Systempriset för kvartalsprodukterna Q1 och Q2 bestäms som ett medelvärde av de dagliga avslutskurserna under perioden 16.11 – 15.11 och differensen mellan systempris och områdespris under perioden 15.5. – 15.11.

Prisperiod 1.7 – 31.12

  •  Systempriset för kvartalsprodukterna Q3 och Q4 bestäms som ett medelvärde av de dagliga avslutskurserna 16.5 – 15.5 och differensen mellan systempris och områdespris under perioden 16.12. – 15.5.

Priset för respektive kvartal erhålls genom att addera produkten systempris (SYS) med produkten differens mellan systempris och elområdespris (EPAD). Faktureringspriset för respektive prisperiod erhålls genom att det vinterkvartal (Q1 och Q4) som motsvarar prisperioden viktas med 65 % och det sommarkvartal (Q2 och Q3) som motsvarar prisperioden med 35 %. På det sålunda beräknade utgångspriset läggs avtalat förmedlingsarvode till försäljaren. Därtill faktureras vid var tid gällande grundavgift. Förmedlingsarvodet och grundavgiften kan ändras genom att meddela om saken till den faktureringsadress som kunden har uppgett eller till någon annan särskilt överenskommen adress en månad innan ändringen träder i kraft.

De regelbundna prisändringar som görs i kundens energipris var sjätte månad är däremot inte en sådan ändring av pris eller annat avtalsvillkor som behöver meddelas till den faktureringsadress som kunden har uppgett eller till någon annan särskilt överenskommen adress. (EFV2014 8.2; ELV2019 13.2)

Eventuella ändringar och ökningar av skatter och avgifter av skattenatur beaktas i elförsäljningspriserna genast när skyldigheten att betala skatten eller avgiften börjar. Säljaren underrättar kunden om förändringen när förändringens exakta inverkan på priset är känd.

Elöverföring och elfakturering

För nättjänsten (elöverföring) bör kunden ha ett separat nätavtal med det lokala nätbolaget. Genom att godkänna avtalet och avtalsvillkoren bemyndigar kunden Vanda Energi Ab att vid behov säga upp det nuvarande elförsäljningsavtalet och ingå ett nytt nätavtal i kundens namn. Nätbolaget fakturerar kunden för elöverföringen enligt sin prislista. Elskatten debiteras i nätbolagets faktura. Nätbolaget svarar för mätningen av elförbrukningen.

Inom tidsel gäller dagpris måndag–söndag kl. 7–22 och inom säsongel gäller vinterdagspris 1.11–31.3 måndag–lördag kl. 7–22. Vanda Energi Ab kan också använda det lokala nätbolagets tidsfördelning vid faktureringen. Om den offererade produkten inte lämpar sig för nätinnehavarens tidsindelning eller för kundens mätning har Vanda Energi Ab rätt att ta i bruk en lämplig försäljningsprodukt.

S-gruppens Bonus

Kunden kan samla S-gruppens Bonus på elförsäljningens andel av elräkningen, momsen inkluderad, genom att meddela sitt personliga handelslags medlems-/kundnummer till Vanda Energi Ab. Bonus börjar samlas först för tiden efter att kunden meddelat sitt medlems-/kundnummer. Elöverföringsavgifterna berättigar inte till Bonus.

Kunduppgifter och dataskydd

Vid behandlingen av personuppgifter följer Vanda Energi Ab tillämplig lagstiftning, så som elmarknadslagen och dataskyddslagen samt EU:s allmänna dataskyddsförordning. Vanda Energi Ab:s dataskyddsbeskrivning finns på adressen www.vantaanenergia.fi/tietosuojaseloste.

När kunden ingår ett Bonus Energi-avtal ger han sitt samtycke till att Vanda Energi Ab lämnar ut kundens personuppgifter till SOK för kontroll av medlems-/kundnumret samt eurobeloppet av elavgifter som berättigar till Bonus till SOK för att registreras som bonusköp i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. På motsvarande sätt bemyndigar kunden samtidigt SOK att till Vanda Energi Ab lämna ut information om förändringar i sitt medlems-/kundnummer samt eventuell information om att kunden inte längre hör till ett ägarkundshushåll och därmed inte längre är berättigad att samla Bonus på elen.

Kunden ansvarar för att de uppgifter han meddelar är riktiga. Vanda Energi Ab är inte skyldigt att i efterhand ge gottgörelse för Bonus som uteblivit på grund av felaktiga eller saknade uppgifter.

Elens ursprung

Den el som levereras med stöd av detta avtal produceras koldioxidfritt med kärnkraft. Elproduktionens andel kan ersättas med förnybara energikällör. Om kunden så önskas kan han välja en separat tilläggsprodukt som tillval till sitt avtal, och då produceras elen med de energikällör som anges i avtalsvillkoren för tilläggsprodukten.

Vanda Energi Ab förbehåller sig rätten att göra ändringar i elens ursprung samt i verifieringen av ursprunget genom att skicka meddelande om saken till kundens faktureringsaddress eller någon annan särskilt överenskommen adress en månad (1 mån) innan ändringen träder i kraft.

Kreditupplysningar

Innan avtalet träder i kraft kontrollerar Vanda Energi Ab avtalstecknarens kreditupplysningar i Suomen Asiakastieto Oy:s register och kan kräva en skälig säkerhet eller vägra att ingå avtal, om det finns ytterst vägande skäl till detta.

Övriga villkor

Avtalet är avsett för konsumentkunder med en huvudsäkring på högst 3×63 A eller en elförbrukning på högst 100 000 kWh per år. Om fastighetens huvudsäkring är 63 A eller större bör kunden ta kontakt med vår kundtjänst.

Försäljningsvillkor

På avtalet tillämpas utöver dessa produktspecifika villkor även Vanda Energi Ab:s elförsäljningsvillkor samt Bonusreglerna. Elförsäljningsvillkoren och Bonusreglerna finns på adressen www.bonussahko.fi/bonusahkon-sopimusehdot.

Vanda Energi Ab förbehåller sig rätten att göra ändringar i Bonus energi avtalvillkor genom att skicka meddelande om saken till kundens faktureringsaddress eller någon annan särskilt överenskommen adress en månad (1 mån) innan ändringen träder i kraft.

Checklista för energikonsumenter

En checklista för energikonsumenter finns på www.energiavirasto.fi/kuluttajainfo.

Elförsäljningsvillkor och Bonusregler

Vanda Energis Elförsäljningsvillkor EFV2014
Bonusregler