Bonusregler

Som Vanda Energi Ab:s konsumentkund kan du samla S-gruppens Bonus på elförsäljningens andel av Bonus Energi, i enlighet med reglerna för ägarkundssystemet och dessa regler.

Vem kan samla Bonus på elen?

Du kan samla S-gruppens Bonus på elen när du har ingått ett Bonus Energi-avtal med Vanda Energi Ab och har meddelat Vanda Energi Ab ditt personliga medlems-/kundnummer i handelslaget.

Bonus kan samlas av alla handelslags ägarkunder och personer som hör till ägarkundshushållet.  För att få Bonus ska Bonus Energi-avtalet och det meddelade medlems-/kundnumret vara i samma persons namn.  Om du har flera Bonus Energi-avtal ska du meddela medlems-/kundnumret separat för varje avtal. Du hittar ditt medlems-/kundnummer på ditt S-Förmånskort som är försett med ditt eget namn. Du kan meddela ditt medlems-/kundnummer när du ingår elavtal, genom att ringa Vanda Energis kundtjänst eller via Vanda Energis Online-tjänster.

Genom att meddela sitt medlems-/kundnummer kan Bonus också samlas av kunder som redan har ett giltigt elavtal med Vanda Energi Ab som berättigar till Bonus. Bonus börjar samlas först för tiden efter att kunden meddelat sitt medlems-/kundnummer.

Vad berättigar till Bonus?

Kunden får Bonus på elförsäljningens andel, momsen inkluderad, av Bonus Energi-räkningar som betalas till Vanda Energi Ab. I elförsäljningens andel ingår både förbrukad el och grundavgifter. Bonus börjar samlas så fort avtalet träder i kraft, medlems-/kundnumret har meddelats och elleveransen börjar. Vilka av Vanda Energis produkter som vid respektive tidpunkt ger Bonus anges på adressen www.bonussahko.fi.

Elöverföringsavgifter och elskatter faktureras till offentliga och enhetliga priser och berättigar därför inte till Bonus. I elräkningen specificeras elförsäljnings- och elöverföringspriserna separat, om Vanda Energi Ab också fakturerar kunden för elöverföringen. Avgifter för tjänster eller kostnader för betalning av försenade räkningar berättigar inte till Bonus. Återbetalningar beaktas som en minskande faktor under beräkningsperioden för bonusköp.

Bonus på elförsäljningens andel gäller endast privathushålls elräkningar, inte elavtal som ingåtts för företags- eller näringsverksamhet.

Hur beräknas Bonus?

Bonus beräknas enligt det egna handelslagets vid var tid gällande normala bonustabell. Kontrollera bonustabellen på ditt eget handelslags webbsidor på adressen www.s-kanava.fi/web/s/sv/regionhandelslagen. Bonusprocentens storlek bestäms på basis av summan av ägarkundshushållets samtliga bonusköp under en kalendermånad.

Det delbelopp av elräkningen som berättigar till Bonus registreras som bonusköp för betalningsmånaden. Om Vanda Energi Ab har fått betalning för elräkningen senast den 25:e i månaden registreras beloppet i regel som bonusköp för samma månad, annars för därpå följande månad. Kunden kan kontrollera via S-mobil (under Bonusköp) eller Oma S-kanava att bonusköpet registrerats. Elräkningens andel av bonusköpen syns i S-mobil och Oma S-kanava först under månadens sista dagar.

Hur betalas Bonusen ut?

Bonus på hela ägarkundshushållets bonusköp betalas ut till ägarkundshushållets huvudmedlem senast den 10:e dagen i månaden som följer på bonusköpen.

Kunduppgifter och dataskydd

Som en del av avtalsvillkoren för Bonus Energi godkänner du som Vanda Energi Ab:s kund att dina personuppgifter behandlas i den omfattning samarbetet kräver och ger ditt samtycke till att Vanda Energi Ab lämnar ut dina personuppgifter till SOK för kontroll av medlems-/kundnumret samt eurobeloppet av elavgifter som berättigar till Bonus till SOK för att registreras som bonusköp i S-gruppens ägarkunds- och kundregister. På motsvarande sätt bemyndigar du SOK att till Vanda Energi Ab lämna ut information om förändringar i ditt medlems-/kundnummer samt eventuell information om att du inte längre hör till ett ägarkundshushåll och därmed inte längre är berättigad till Bonus på elen.

Du ansvarar för att de uppgifter du meddelat är riktiga. Vanda Energi Ab är inte skyldigt att i efterskott ge gottgörelse för Bonus som uteblivit på grund av felaktiga eller saknade uppgifter.

Övriga regler

Utöver vad som stadgas i reglerna för S-gruppens ägarkundssystem om upphörande av ägarkundsförmåner, upphör rätten till Bonus på elen om samarbetsavtalet mellan S-gruppen och Vanda Energi Ab upphör. Vid missbruk förbehåller sig Vanda Energi Ab rätten att inte betala ut Bonus eller att återkräva redan utbetald Bonus. Vanda Energi Ab har rätt att ändra dessa bonusregler. Meddelande om ändringar i reglerna läggs ut på adressen www.bonussahko.fi.

 

10.1.2018